گزارش و تحلیل

مطالعه در مورد کسب و کارهایی که در سال های اخیر در سطح جهانی پیشرفت کرده اند و به عنوان یک نمونه موفق شناخته شده اند می تواند نگاه شما را نسبت به کسب و کار خود تغییر دهد. اینکه این بیزینس ها از چه ابزارهایی برای برندینگ خود استفاده کرده اند، اهداف و برنامه هایشان در چه راستایی بوده و چگونه سیستم بازاریابی و فروش خود را تقویت کرده اند، می تواند بسیار کمک کننده باشد. در این راستا آژانس پلاکت با انتخاب این مدل بیزینس ها و تحلیل شرایط توسعه آن ها، گزارش های تحلیلی را برای مطالعه همگان ارائه می دهد.