روابط عمومی و رسانه

در سال ها اخیر نقش رسانه در بازاریابی و برندینگ کسب و کارها بسیار چشم گیر بوده است. رسانه به عنوان یک ابزار ارتباطی، تقویت کننده ارتباط با مشتریان هدف است. نکته مهم دیگر این است که در صورتی روابط عمومی و محتوای رسانه ای منتشر شده به خوبی انتخاب شود، می تواند تاثیری به مراتب بیشتر از تبلیغات از خود به جای بگذارد. آژانس پلاکت در این مسیر، برای کسب و کارهای حوزه بهداشت و درمان، خدمات روابط عمومی و رسانه ای ارائه می دهد.