اخبار و رویداد

آژانس پلاکت با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله سمینارها، ورکشاپ ها، کارگاه ها و وبینار در قالب برنامه های آموزشی تخصصی، کارآفرینان کسب و کارهای حوزه درمان و سلامت را در راستای مدیریت، تبلیغات هدفمند، جذب مشتری و توسعه روز افزون کسب و کار خود مشاوره می دهد. تمامی رویدادهای آژانس پلاکت در راستای ارائه خدمات تخصصی به این کسب و کارهاست.